Mi smo preduzeće, koje doslovno živi od prirode.Kvarcni pesak, koji je naš glavni proizvod,nalazi se neposredno u prirodi.Prema prirodi se odgovorno odnosimo i to tako,jer nam daje, takođe joj vraćamo. Svi naši uticaji na okolinu su u granicama dozvoljenog:buka,emisija u vazduh i ispusti u vode.Posedujemo sve dozvole za bezbedan rad u odnosu na okolinu i radimo u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

Svaki put,odmah saniramo rudne jame.Proizvodimo sintetske materijale, kji poseduju jednake karakteristike kao autohtoni materijal.Livnice nam vraćaju naš pesak, koga prerađujemo i obogatimo još sa drugim sirovinama.Tako dobiveni materijal,koji ima primjerenu geomehaničku čvrstoću, da garantuje stabilnost terena i bregova. Sintetski sanacijski materijal je vodo propustan te plodonosan, tako da su sanirane površine dobre za ratarstvo, kao što su bile prije eksploatacije peska.

U skladu sa standardima

Sve naše aktivnosti su pod kontrolom u skladu sa standardom SIST ISO 9001:2015 za sistem vođenja kontrole,koga posedujemp od 1997.godine i standardom SIST EN 12 620:2002, 13139:2002 za sistem osiguranja unutrašnje kontrole proizvodnje za beton i maltere.

Radni uslovi se iz godine u godinu poboljšavaju. U 2007.godini dobili smo certifikat, koji potvrđuje,da je naš sistem vođena sigurnosti i zdravlja pri radu usklađen sa zahtevima ISO 45001:2018.

 

Politika kvaliteta

sa svojom stručnošću i pouzdanošću garantujemo kvalitetne sirovine za sve slovenske i druge livnice,železare i čeličane. Ukoliko želimo biti uspešni, tržištu nudimo gotove i tehnološki usavršene proizvode.

Sistem upravljanja

Uspostavili smo sistem vođenja (kvaliteta,unutrašnjekontrole, gospodarenja sa okolinom i VZPD), koji obavezuje svakog zaposlenog na kvalitetan rad, ispunjavanje zahteva te odgovornom odnosu prema radu i okolini.

Osnovni ciljevi naše politike kvaliteta,gospodarenja sa okolinom i VZPD su:

 • ispuniti očekivanja kupaca i zainteresirane javnosti,
 • poštivati standarde,
 • biti cenovno konkurentni,
 • biti dostupni,
 • dobavljati po uslovima,koji garantuju poslovni uspeh,
 • brinuti za bezbednost i zdravlje na radu i bezbednost okoline,
 • smanjivati uticaje na okolinu (zaprašenost,buku,izgled prirode),
 • smanjivati upotrebu energije, vode i otpadaka,
 • što više otpadaka preraditi i korisno ih upotrebiti,
 • što brže i što bolje kvalitetno sanirati napuštena rudišta,
 • smanjivati rizik za štete i povrede na radu,
 • stalno poboljšavati radne uslove,s
 • osigurati primjereno psihosocijalni ambijent za sve zaposlene na svim nivoima.

attention to workers

U želji, da bi ispunili očekivanja naših kupaca,takođe ne zaboravljamo na naše zaposlene radnike.Zato posvećujemo pažnju svakom našem radniku.Poštujemo znanje,trud i ideje svakog zaposlenog i stalno naglašavamo, da su kvalitet ljudi i da je za kvalitet, gospodarenje sa okolinom te siguran i zdrav rad odgovoran svaki pojedinac.

Certifikati

Nadgledamo i ispunjavamo sve zakone o zaštiti okoline i zahteve iz zakonodavsta sa područja VZPD i rudarstva i to takođe na odgovarajući način dokazujemo.cordingly.

 

Certificate: ISO 9001