Mi smo preduzeće, koje doslovno živi od prirode.Kvarcni pesak, koji je naš glavni proizvod,nalazi se neposredno u prirodi.Prema prirodi se odgovorno odnosimo i to tako,jer nam daje, takođe joj vraćamo. Svi naši uticaji na okolinu su u granicama dozvoljenog:buka,emisija u vazduh i ispusti u vode.Posedujemo sve dozvole za bezbedan rad u odnosu na okolinu i radimo u skladu sa zahtevima standarda ISO 14 001.

Svaki put,odmah saniramo rudne jame.Proizvodimo sintetske materijale, kji poseduju jednake karakteristike kao autohtoni materijal.Livnice nam vraćaju naš pesak, koga prerađujemo i obogatimo još sa drugim sirovinama.Tako dobiveni materijal,koji ima primjerenu geomehaničku čvrstoću, da garantuje stabilnost terena i bregova. Sintetski sanacijski materijal je vodo propustan te plodonosan, tako da su sanirane površine dobre za ratarstvo, kao što su bile prije eksploatacije peska.

U skladu sa standardima

Sve naše aktivnosti su pod kontrolom u skladu sa standardom SIST ISO 9001:2008 za sistem vođenja kontrole,koga posedujemp od 1997.godine i standardom SIST EN 12 620:2002, 13139:2002 za sistem osiguranja unutrašnje kontrole proizvodnje za beton i maltere.

Radni uslovi se iz godine u godinu poboljšavaju. U 2007.godini dobili smo certifikat, koji potvrđuje,da je naš sistem vođena sigurnosti i zdravlja pri radu usklađen sa zahtevima OHSAS 18001.

Pred garantovane bezbednsti i zdravlja na radu za zaposlene,pobrinuli smo se takođe za zdravlje naših kupaca. Svake godine se rade analize Zavoda za bezbednost Kranj što dokazuje,da je naš pesak za dečija igrališta,odgovarajući za igru dece. Analiza dokazuje, da vrednosti odgovaraju Westfalskim preporukama za dečija igrališta i zahtevima Instituta za bezbednost i zdravlje RS

Politika kvaliteta

sa svojom stručnošću i pouzdanošću garantujemo kvalitetne sirovine za sve slovenske i druge livnice,železare i čeličane. Ukoliko želimo biti uspešni, tržištu nudimo gotove i tehnološki usavršene proizvode.

Sistem upravljanja

Uspostavili smo sistem vođenja (kvaliteta,unutrašnjekontrole, gospodarenja sa okolinom i VZPD), koji obavezuje svakog zaposlenog na kvalitetan rad, ispunjavanje zahteva te odgovornom odnosu prema radu i okolini.

Osnovni ciljevi naše politike kvaliteta,gospodarenja sa okolinom i VZPD su:

 • ispuniti očekivanja kupaca i zainteresirane javnosti,
 • poštivati standarde,
 • biti cenovno konkurentni,
 • biti dostupni,
 • dobavljati po uslovima,koji garantuju poslovni uspeh,
 • brinuti za bezbednost i zdravlje na radu i bezbednost okoline,
 • smanjivati uticaje na okolinu (zaprašenost,buku,izgled prirode),
 • smanjivati upotrebu energije, vode i otpadaka,
 • što više otpadaka preraditi i korisno ih upotrebiti,
 • što brže i što bolje kvalitetno sanirati napuštena rudišta,
 • smanjivati rizik za štete i povrede na radu,
 • stalno poboljšavati radne uslove,s
 • osigurati primjereno psihosocijalni ambijent za sve zaposlene na svim nivoima.

attention to workers

U želji, da bi ispunili očekivanja naših kupaca,takođe ne zaboravljamo na naše zaposlene radnike.Zato posvećujemo pažnju svakom našem radniku.Poštujemo znanje,trud i ideje svakog zaposlenog i stalno naglašavamo, da su kvalitet ljudi i da je za kvalitet, gospodarenje sa okolinom te siguran i zdrav rad odgovoran svaki pojedinac.

Certifikati

Nadgledamo i ispunjavamo sve zakone o zaštiti okoline i zahteve iz zakonodavsta sa područja VZPD i rudarstva i to takođe na odgovarajući način dokazujemo.cordingly.