Na podlagi 23. člena Statuta družbe TERMIT, d.d., in v skladu z določili Zakona o gospodarskih

družbah ( v nadaljevanju ZGD-1) uprava sklicuje

22. SEJO SKUPŠČINE

ki bo v torek, dne 21.8.2019 ob 9. uri v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe TERMIT d.d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče z naslednjim,

Dnevnim redom

 

1.Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev preštevalke glasov

Predsednik Uprave v imenu sklicatelja skupščine začne sejo in poda ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani, da bo na podlagi 26. člena Statuta predsedovala skupščini predsednica Nadzornega sveta ga. Irena Kosmač.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina izvoli predlagano preštevalko glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar

 

2.Odstop članov nadzornega sveta družbe Termit d.d.

2.1 Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina družbe Termit d.d. se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta:

– Irena Kosmač

– Bojan Cerar

– Veronika Banko

Mandant članom nadzornega sveta na podlagi odstopnih izjav poteče 30.9.2019.

 

3.Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Termit d.d.

3.1 Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina soglaša, da glasuje o vseh članih nadzornega sveta skupaj.

3.2 Predlog sklepa:

Skupščina družbe Termit d.d. za člane nadzornega sveta družbe imenuje naslednje člane:

– Martina Kovač

– Bojan Cerar

– Miranda Burja

Mandant novi izvoljenim članom prične teči 1.10.2019 in traja štiri leta.

 

4.Uporaba bilančnega dobička

4.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta

4.2 Ugotovitev bilančnega dobička

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2018 v višini 1.208.900,70 EUR, ki predstavlja

  • čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 98.138,95 EUR in
  • preneseni čisti poslovni izid v višini 1.110.761,75 EUR.

 

5.Uporaba bilančnega dobička

5.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2018 v višini 1.208.900,70 EUR se uporabi za:

  • del bilančnega dobička, oblikovan iz čistega dobička poslovnega leta 2018 v višini 98.138,95EUR se razporedi v preneseni čisti poslovni izid,
  • del bilančnega dobička, oblikovan iz dela prenesenega čistega dobička poslovnega izid vvišini 1.110.761,75 EUR se razporedi v preneseni čisti poslovni izid.

 

6.Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta ter se upravi in nadzornemu svetu družbepodeli razrešnica za poslovno leto 2018.

 

  1. Imenovanje revizijske družbe

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revidiranje poslovanja družbe in računovodskih izkazov za poslovno leto 2019, leto 2020 in leto 2021 revizijsko družbo VALUTA družba za revizijo d.o.o., Maribor.

 

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, kakor tudi letno poročilo uprave, revizijsko poročilo in poročilo nadzornega sveta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, Moravče vsak delovni dan od 11. do 12. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17.8.2019 ter bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine – Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov družbe Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, do vključno 17.8.2019.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Delničarji bodo na skupščini odločali o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge naj delničarji pošljejo upravi na zgornji naslov v sedmih dneh od objave sklica, da jih le-ta lahko objavi v skladu z veljavno zakonodajo. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz – 305 člena ZGD.

Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda v skladu z zakonom in statutom družbe. Glasovanje bo javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če je skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitve točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

 

Anton SERIANZ

Uprava

 

 

Oglejte si PDF verzijo tega sporočila.