Termit, d.d. je družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje vsa izdana okoljevarstvena dovoljenja ter vso relevantno zakonodajo, zato kategorično zavrača navedbe udeležencev novinarske konference, ki jo je Občina Moravče organizirala v Ljubljani.

Termit na območju sanacije vgrajuje sanacijske materiale, ki jih izdeluje iz inertnih in nenevarnih odpadkov. Termit sprejema zgolj inertne in nenevarne odpadke, za katera ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja izdana s strani ARSO. Postopek sprejema odpadkov poteka nadzorovano in v skladu z najvišjimi standardi. Vsaka pošiljka je večkrat prekontrolirana, prvič s strani sprejemno-odpremne službe, ki preveri ustreznost dokumentacije ter pošiljko stehta. V drugi fazi sledi kontrola samega materiala, ki ga opravi rudarski nadzornik. Po opravljenem pregledu se material sprejme in skladišči v za to pripravljenih boksih, ki pa niso na mestu vgradnje, temveč na lokaciji, ki jo določa okoljevarstveno dovoljenje. Šele po ustrezni predelavi in ponovni analizi se material vgradi na sanacijsko območje.

Termit odločno zanika navedbe župana občine Moravče, da Termit na območju sanacije odlaga nevarne odpadke, med katerimi naj bi bili tudi azbest in olja. Termit na območju sanacije odlaga zgolj tiste materiale za katere ima ustrezna dovoljenja, kar potrjujejo tudi vse opravljene analize in inšpekcijski nadzori, ki nepravilnosti niso ugotovili.

Prav tako Termit odločno zanika navedbe, da s svojim delovanjem onesnažuje tla, vodo in zrak. Zunanje pooblaščene institucije namreč redno izvajajo vse predpisane meritve vseh Termitovih vplivov na okolje (emisije v zrak, emisije v vode, hrup, kvaliteta vgrajenega materiala). Vse do sedaj opravljene meritve in analize dokazujejo, da Termit opravlja svojo dejavnost v skladu z zakonskimi predpisi.

Tudi očitke o plačanih in zavajajočih analizah, ki naj bi jih plačeval Termit so popolnoma neresnični. Analize, ki jih je organizirala in na pobudo civilne iniciative naročila Občina Moravče kažejo, da vgrajeni materiali ustrezajo predpisom, da mejne vrednosti niso presežene ter da ni vpliva na okoliške površine, na površinske vode niti na podtalnico. Analize so bile opravljene s strani neodvisnih in akreditiranih institucij (Zavod za zdravstveno varstvo Maribor; Geološki zavod Slovenije; Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje).

Termit zavrača tudi navedbe, da družba Kemis v Moravče dovaža nevarne odpadke. Dejstvo je, da Termit z družbo Kemis sodeluje že leta. V Termit vozijo nenevarne in inertne odpadke, za katere imamo vsa potrebna dovoljenja. Ti odpadki ne nastajajo v Kemisu, temveč pri njihovih poslovnih partnerjih.

Tudi slikovno gradivo, ki je bilo predstavljeno na novinarski konferenci je plod manipulacij, saj v pretežni meri prikazuje materiale, ki jih je Termit sam izločil iz pripeljanih odpadkov in jih pripravil za odvoz k pooblaščenim odstranjevalcem tovrstnih odpadkov.

Termit poziva župana občine Moravče in predstavnike Ljudske iniciative, da v najkrajšem času predstavijo konkretna dokazila o odlaganju nevarnih odpadkov na področju družbe Termit. V nasprotnem primeru bo družba Termit prisiljena po pravni poti zaščiti svoj ugled.

Dodatne informacije:
Alenka Pavlin, svetovalka uprave
Tel: 01 724 76 40
email: alenka.pavlin@termit.si